Notariat

Kancelaria Notarialna w Bochni

Notariusze Bochnia

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

    Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 189 poz. 1158 z późniejszymi zmianami), notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne,

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia i podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,

3) sporządza poświadczenia,

4) doręcza oświadczenia,

5) spisuje protokoły,

6) sporządza protesty weksli i czeków,

7) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,

8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

10) składa wnioski o wpisy w księgach wieczystych wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisów,

11) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

    Notariusz przyjmuje na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe wyłącznie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością (art. 108 ustawy – Prawo o notariacie), przy czym pieniądze – na specjalne konto bankowe oraz wszelkiego rodzaju dokumenty, nawet w kopertach zamkniętych (art. 106 ustawy – Prawo o notariacie).

Tajemnica notarialna.

    Notariusz zobowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne i obowiązek ten trwa nawet po odwołaniu z pełnionej funkcji.

    Wyjątkiem od zachowania tajemnicy jest sytuacja, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach, od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w zakresie określonym tymi przepisami.

    Tajemnica notarialna dotyczy informacji pisemnych oraz innych dokumentów. Wypis aktu notarialnego można wydać tylko osobom, które w tym akcie brały udział lub osobom w akcie wskazanym.

    W przypadkach prawem przewidzianych, notariusz przesyła sądom i innym organom państwowym, informacje o sporządzonych dokumentach oraz wypisy i odpisy tych dokumentów. Przy nabyciu własności nieruchomości notariusz ma obowiązek przesłać wypis aktu notarialnego, Sądowi prowadzącemu księgę wieczystą oraz przesłać odpis aktu notarialnego organom prowadzącym ewidencję gruntów i budynków.

    Informacji ustnych o dokonanych czynnościach, notariusz może jedynie udzielić instytucjom i osobom, które mają prawo otrzymać wypisy dokumentów stwierdzających te czynności.

    Notariusz przy sporządzaniu aktów notarialnych ma obowiązek pobrać od stron czynności, podatki oraz opłaty sądowe (art. 7 ustawy – Prawo o notariacie). Notariusz ma obowiązek uzależnić sporządzenie aktu notarialnego, od uprzedniego uiszczenia należnych podatków i opłat sądowych.

KANCELARIA NOTARIALNA W BOCHNI
NOTARIUSZ WILHELM WOJTKIEWICZ
NOTARIUSZ SZYMON WOJTKIEWICZ
SPÓŁKA CYWILNA
Rynek 17/2, 32-700 Bochnia
Numery telefonów
14 612 51 72
636 064 887
14 612 76 47
Faks
14 610 51 73
Adres poczty elektronicznej (e-mail)
sekretariat@notariuszbochnia.pl