KANCELARIA NOTARIALNA
W BOCHNI
WILHELM WOJTKIEWICZ
NOTARIUSZ
W BOCHNI


KOSZTY CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

     Notariusz jest jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn co oznacza, że ma obowiązek obliczyć, pobrać od strony zobowiązanej do zapłaty i wpłacić do urzędu skarbowego, podatki należne od dokonywanych przed nim czynności. Podatki te stanowią dochody gmin.
     Notariusz ma obowiązek obliczyć, pobrać i przekazać właściwemu sądowi, opłaty sądowe od wniosków o wpisy w księgach wieczystych, zawartych w sporządzanych aktach notarialnych. Opłaty sądowe stanowią dochody Skarbu Państwa.
      Notariuszowi, za dokonanie czynności notarialnej, przysługuje wynagrodzenia (taksa notarialna).

I. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

   Podatkowi temu podlegają w szczególności umowy i zmiany umów sprzedaży, zamiany, pożyczki, dożywocia, działu spadku i zniesienie współwłasności w przypadku ustalenia spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i ich zmiany, przy czym przewidzianych jest szereg zwolnień z tego podatku.  
      Przy umowach sprzedaży, zamiany i dożywocia podatek ten stanowi najistotniejszą część kosztów.
      Najczęściej występujące zwolnienia z tego podatku dotyczą nabycia nieruchomości rolnych o ile wejdą w skład gospodarstwa rolnego lub utworzą gospodarstwo rolne.

       Szczegóły w zakładce "NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE - Podatek od czynności cywilnoprawnych".

II. Podatek od spadków i darowizn.

     Podatkowi temu podlega w szczególności nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty, nieodpłatnego użytkowania, nieodpłatnej służebności osobistej, przy czym przewidzianych jest szereg zwolnień z tego podatku, z których jedno, aktualnie najistotniejsze i całkowite, obejmuje nabycie pomiędzy członkami najbliższej rodziny (małżonkowie, rodzice, dzieci, wnuki, dziadkowie, rodzeństwo; nie obejmuje teściów, zięcia, synowej, małżonków rodzeństwa).
     Ponadto, notariusz ma obowiązek uzależnić dokonanie czynności notarialnej dotyczącej rzeczy lub praw majątkowych nabytych wcześniej z tych tytułów, od uprzedniej zgody naczelnika urzędu skarbowego albo od przedstawienia zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, że podatek nie należy się, został zapłacony albo uległ przedawnieniu.

     
 Szczegóły w zakładce "NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE - Podatek od spadków i darowizn".

III. Opłaty sądowe.

      Wysokość  opłat sądowych określona jest w art. 42 - 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w przypadku, gdy czynności notarialne obejmują wnioski o dokonanie wpisów księgach wieczystych. 
       Każdy wniosek podlega odrębnej opłacie a więc łączna wysokość opłat stanowi wielokrotność kwot określonych w ustawie.

       Szczegóły w zakładce "NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE - Opłaty sądowe".

IV. Wynagrodzenie notariusza (taksa notarialna).

      Wynagrodzenia notariusza  (taksa notarialna) określone jest w rozporządzeniu przytoczonym poniżej albo w przepisach szczególnych.    
      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 237), notariusz może pobrać następujące wynagrodzenie, przy czym do wskazanych kwot należy doliczyć podatek od towarów i usług, aktualnie w stawce 23%:

1. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariusza:

Wartość przedmiotu
czynności notarialnej

Taksa

do 3.000 zł

100,00 zł

powyżej 3.000 zł do 10.000 zł

100,00 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł

powyżej 10.000 zł do 30.000 zł

310,00 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł

powyżej 30.000 zł do 60.000 zł

710,00 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł

powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł

1.010,00 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł

powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł    

4.770,00 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1.000.000 zł

powyżej 2.000.000 zł

6.770,00 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej niż 10.000,00 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, nie więcej niż 7.500,00 zł

2. Połowa maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
1) umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu,

2) umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,

3) umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

4) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,

5) umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 
6) umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),

7) umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 
8) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
9) umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu przez spółdzielnię mieszkaniową,

10) umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

11) ustanowienie hipoteki (z wyjątkiem ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą – maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki podstawowej),

12) przebieg licytacji lub przetargu,

13) przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej.

14) umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

15) umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 tej ustawy,

16) umowę deweloperską,

17) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,

18) umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

19) umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,

20) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego.

3. Jedna czwarta maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
1) ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,

2) losowanie nagrody,

3) potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.

4. Jedna dziesiąta maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
1) oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,

2) oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

5. Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
1) umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600,00 zł,

2) umowę majątkową małżeńską – 400,00 zł,

3) testament – 50,00 zł,

4) testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150,00 zł,

5) testament zawierający zapis windykacyjny - 200,00 zł,

6) odwołanie testamentu – 30,00 zł,
7) zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60,00 zł,

8) zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80,00 zł,

9) pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności – 30,00 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonywania więcej niż jednej czynności – 100,00 zł,
10) oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50,00 zł.

6. Maksymalna stawka wynosi za sporządzenie:
1) protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750,00 zł,

2) protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1.100,00 zł,

3) protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500,00 zł,

4) protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300,00 zł;

5) protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1.000,00 zł,

6) protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100,00 zł,

7) protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50,00 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20,00 zł,

8) innego protokołu – 200,00 zł.

9) aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne – 50,00 zł,

10) aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym - 100,00 zł,
11) protokołu dziedziczenia – 100,00 zł,

12) protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50,00 zł,

13) zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu – 30,00 zł.

7. Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktów notarialnych lub innego dokumentu, maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

8. Maksymalna stawka wynosi za poświadczenie:
1) własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:

- na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 wynagrodzenia, jakie należałoby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego ma więcej niż 300,00 zł,
- na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20,00 zł,  
2) zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6,00 zł,

3) czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6,00 zł,

4) pozostawania przy życiu:

- w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5,00 zł,

- w innym celu – 30,00 zł,

5) pozostawania osoby w określonym miejscu – 30,00 zł.

 
9. Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł.

10. Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:
1) do 1.000 zł włącznie – 5,00 zł,

2) powyżej 1.000 zł – 5,00 zł + 0,5 proc. od nadwyżki ponad 1.000 zł, nie więcej jednak niż 2.500,00 zł.

11. Inne czynności.
Za dokonanie czynności notarialnej, niewymienionej powyżej, maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi do 200,00 zł.
Jeżeli notariusz dokonał czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, może ustalić wynagrodzenie zwiększone o kwotę liczoną za każdą godzinę od opuszczenia kancelarii do powrotu w wysokości:

- w porze dziennej – 50,00 zł,

- w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100,00 zł, za każą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.