Logo notariatu notariusz Bochnia Wilhelm Wojtkiewicz KANCELARIA NOTARIALNA
W BOCHNI

KOSZTY CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn co oznacza, że ma obowiązek obliczyć, pobrać od strony zobowiązanej do zapłaty i wpłacić do urzędu skarbowego, podatki należne od dokonywanych przed nim czynności. Podatki te stanowią dochody gmin.

Notariusz ma obowiązek obliczyć, pobrać i przekazać właściwemu sądowi, opłaty sądowe od wniosków o wpisy w księgach wieczystych, zawartych w sporządzanych aktach notarialnych. Opłaty sądowe stanowią dochody Skarbu Państwa.

Notariuszowi, za dokonanie czynności notarialnej, przysługuje wynagrodzenie (taksa notarialna).