Notariat

Kancelaria Notarialna w Bochni

Notariusze Bochnia

KOSZTY CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

   Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn co oznacza, że ma obowiązek obliczyć, pobrać od strony zobowiązanej do zapłaty i wpłacić do urzędu skarbowego, podatki należne od dokonywanych przed nim czynności. Podatki te stanowią dochody gmin.

   Notariusz ma obowiązek obliczyć, pobrać i przekazać właściwemu sądowi, opłaty sądowe od składanych przez niego, wniosków o wpisy w księgach wieczystych. Opłaty sądowe stanowią dochody Skarbu Państwa.

   Notariuszowi, za dokonanie czynności notarialnej, przysługuje wynagrodzenia (taksa notarialna).

I. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH.

   Podatkowi temu podlegają w szczególności umowy i zmiany umów sprzedaży, zamiany, pożyczki, dożywocia, działu spadku i zniesienie współwłasności w przypadku ustalenia spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i ich zmiany, przy czym przewidzianych jest szereg zwolnień z tego podatku.

   Przy umowach sprzedaży, zamiany i dożywocia podatek ten stanowi najistotniejszą część kosztów.

  Szczegóły ustawy w zakładce: NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

II. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN.

   Podatkowi temu podlega w szczególności nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty, nieodpłatnego użytkowania, nieodpłatnej służebności osobistej, przy czym przewidzianych jest szereg zwolnień z tego podatku, z których jedno, aktualnie najistotniejsze i całkowite, obejmuje nabycie pomiędzy członkami najbliższej rodziny (małżonkowie, rodzice, dzieci, wnuki, dziadkowie, rodzeństwo; nie obejmuje teściów, zięcia, synowej, małżonków rodzeństwa).

   Ponadto, notariusz ma obowiązek uzależnić dokonanie czynności notarialnej dotyczącej rzeczy lub praw majątkowych nabytych wcześniej z tych tytułów, od uprzedniej zgody naczelnika urzędu skarbowego albo od przedstawienia zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, że podatek nie należy się, został zapłacony albo uległ przedawnieniu.

   Szczegóły ustawy w zakładce: NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE – Podatek od spadków i darowizn.

III. OPŁATY SĄDOWE.

   Wysokość opłat sądowych określona jest w art. 42 – 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w przypadku, gdy notariusz ma obowiązek złożyć wniosek o dokonanie wpisów księgach wieczystych, w związku z dokonaną czynnością notarialną.

   Każdy wniosek podlega odrębnej opłacie a więc łączna wysokość opłat stanowi wielokrotność kwot określonych w ustawie.

   Szczegóły ustawy w zakładce: NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE – Opłaty sądowe.

IV. WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA (taksa notarialna).

   Wynagrodzenia notariusza (taksa notarialna) określone jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i, w nieznacznym zakresie, w przepisach szczególnych. Do kwot taksy należy doliczyć podatek od towarów i usług, aktualnie w stawce 23%.

  Szczegóły rozporządzenia w zakładce: NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE – Taksa notarialna.


KANCELARIA NOTARIALNA W BOCHNI
NOTARIUSZ WILHELM WOJTKIEWICZ
NOTARIUSZ SZYMON WOJTKIEWICZ
SPÓŁKA CYWILNA
Rynek 17/2, 32-700 Bochnia
Numery telefonów
14 612 51 72
636 064 887
14 612 76 47
Faks
14 610 51 73
Adres poczty elektronicznej (e-mail)
sekretariat@notariuszbochnia.pl